Ing. arch.

Zuzana
Aufrichtová
Kandidátka na starostku
Bratislava – Staré Mesto

Ing. arch.

Zuzana Aufrichtová
Kandidátka na starostku
Bratislava – Staré Mesto

Zuzana Aufrichtová nemlčí a neuhýba pred konfrontáciou s mocnými.

MUDr. Peter Osuský, CSc. , poslanec NR SR (SaS) a Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto

Zuzana Aufrichtová nemlčí a neuhýba pred konfrontáciou s mocnými

MUDr. Peter Osuský, CSc., poslanec NR SR (SaS) a Miestneho zastupiteľstva Bratislava – Staré Mesto

Kto je Zuzana Aufrichtová?

Zuzana Aufrichtová (43) je rodená Staromešťanka, vyštudovala architektúru–urbanistiku a takmer 20 rokov sa venuje územnému rozvoju a manažmentu rozvojových projektov.

Pracovala na bratislavskom magistráte, kde sa aj napriek strate zamestnania postavila proti netransparentným procesom obstarávania v Bratislave. Vo vlaňajších župných voľbách ju obyvatelia Starého Mesta zvolili najvyšším počtom hlasov za poslankyňu  Bratislavského samosprávneho kraja. Na post starostky Starého Mesta kandiduje za stranu OKS aj s podporou širokej koalície siedmich strán.

Má tri deti (7, 10 a 12) a všetok voľný čas venuje rodine.

Sme jeden tím. Zuzanu Aufrichtovú podporuje vo voľbách 25 kandidátov na poslancov.

Selim Hikmet

Mgr. Vladimír Palko

Ing. Tomáš Ziegler

Mgr. Boris Ažaltovič

MUDr. Peter Osuský CSc.

Peter Šutlák

Ing. arch. Ľubomír Boháč

Július Chovanec

MUDr. Halka Ležovičová

Img. Marián Rovný

Img. Ľubomír Ščasný

Mgr. arch. Miroslav Vrábel

doc. Mgr. art. Štefan Bučko

Mgr. Martina Uličná

Mgr. Denisa Valentová

Bc. Michal Babčan

Mgr. Ondrej Dostál

Mgr. Monika Klobušická

Miloš Domorák

Tomáš Gál, PhD.

Soňa Párnická

Ing. Michal Pintek

Lucia Ďuriš Nicholsonová

RNDr. Milan Remiš

MUDr. Viera Satinská

Sme jeden tím. Zuzanu Aufrichtovú podporuje vo voľbách 25 kandidátov na poslancov.

Držíme spolu

Boris Ažaltovič         Bc. Michal Babčan
Ing. arch. Ľubomír Boháč          doc. Mgr. Art. Štefan Bučko
Miloš Domorák          Mgr. Ondrej Dostál          PhD. Tomáš Gál
Selim Hikmet         Július Chovanec         Mgr. Monika Klobušická
MUDr. Halka Ležovičová          Lucia Ďuriš Nicholsonová
Peter Osuský          Mgr. Vladimír Palko          Soňa Párnická
Ing. Michal Pintek          RNDr. Milan Remiš
Ing. Marián Rovný          MUDr. Viera Satinská
Ing. Ľubomír Ščasný          Peter Šutlák          Mgr. Martina Uličná
Mgr. Denisa Valentová          Mgr. arch. Miroslav
Vrábel Tomáš Ziegler

Môj program
5x5 ZA Staré Mesto

5 priorít, a ku každej priorite
5 cieľov s príkladom riešenia
A. ZVÝŠIŤ bezpečnosť
 1. POLÍCIA A MESTSKÁ POLÍCIA

Aby sme sa nebáli prejsť cez cestu, aby sme žili v bezpečí!

Intenzívnejšia efektívna spolupráca s políciou a mestskou políciou.

Príklad riešenia: verejná aplikácia s prehľadom o priestupkovej a trestnej činnosti v mestskej časti, ale aj výrubových konaniach, stavebnej aktivite a pod.

Zvýšenie počtu mestských policajtov Okrskovej stanici Staré Mesto – spolupráca s hlavným mestom.

Viac kamier v uliciach Starého Mesta , aj do odľahlejších častí starého Mesta- čo je najlepšia prevencia proti pouličnej kriminalite a vandalizmu, najmä sprejerstvu.

 1. ODOLNÉ NÁVRHY A ODOLNÉ PRVKY

Aby bolo mesto pekne a veci vydržali, a nebolo ich potrebné meniť lebo sú šmejdy!

Realizovať urbánne odolné návrhy. Osadzovať mestský mobiliár (lampy, smetné koše,lavičky) schopný odolávať negatívnym vplyvom.

Príklad riešenia: Požadovať už v zadaní štúdií a územných plánov aby bola preukázaná urbánna bezpečnosť.

Osadzovať taký mestský mobiliar, ktorý  minimalizuje negatívne vplyvy vo verejnom priestore a je schopný odolávať poškodeniu a vandalizmu.

 1. SMART LAMPY A KAMERY

Aby sme videli na cestu domov! Bezpečnú cestu.

Viac kamier a lámp verejného osvetlenia v Starom Meste

Príklad riešenia: Inštalovať na problémových miestach osvetlenie s kamerami so schopnosťou detekovať trestnú činnosť.

 1. PEŠÍ, CYKLO, MOTO

Aby sa deti mohli bicyklovať, aby aj seniori mohli ísť na prechádzku po nábreží!

Zlepšenie spolužitia peších, cyklistov a dopravy,  pričom priorita dôležitosti je daná poradím.

Príklad riešenia: Projekty na koordináciu pohybu peších, cyklistov a dopravy s cieľom dosiahnúť čo najviac oddelených trás v záujme bezpečnosti účastníkov.

 1. BEZPEČNOSŤ BEZBRANNÝCH

Aby nás neohrozovali autá, aby nám neškodili výdobytky doby!

Bezpečnosť pre deti a seniorov. Dopravná bezpečnosť, ochrana pred podľahnutím negatívnym vplyvom spoločnosti.

Príklad riešenia: Bezpečnostné prvky v doprave – smart osvetlenie a označenie prechodov pre chodcov. Diskusné kluby na tému odolávania negatívnym vplyvom v spoločnosti (kyberšikana, šmejdi, dopravná bezpečnosť a iné).

B. kvalitný verejný priestor pre všetkých
 1. ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN A ICH AKTUALIZÁCIA

Aby sme mali pekné mesto a pod oknami nám nevyrásla opacha, aby sme vedeli, čo sa chystá, čo nás čaká!

Zabezpečiť kvalitu bývania pre obyvateľov, kvalitu prostredia kde žijeme.

Záväzný legislatívny nástroj na zabezpečenie regulácie výstavby v území predstavuje územný plán. V podrobnosti územných plánov zón s využitím súčasných metód plánovania je vhodný a efektívny na definovanie podmienok pre dobré žitie. Územný plán zahŕňa verejné priestory pre realizáciu rôznych aktivít, kde sa ľudia stretávajú a žijú.

Príklad riešenia: Aktualizácia Územných plánov zón, ktoré sú vzhľadom na zmenené podmienky neaktuálne, resp. neposkytujú a nevytvárajú pre obyvateľov podmienky pre dobrý život. Nové prístupy v územnom plánovaní stavajú na iných princípoch ako klasické metódy, ktoré sa ukazujú v rýchlo meniacich podmienkách ako neefektívne, ťažkopádne. Odolnosť a kvalita urbánneho prostredia je základná priorita nového prístupu k plánovaniu. Odolnosť v zmysle odolania rôznym negatívnym vplyvom a zabezpečenia bezpečnosti.

 1. PORIADOK, REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTOROV, PARKOV A PAMIATOK

Aby z košov nevypadávali odpadky, aby ulica, či námestie bola našou verejnou obývačkou! Riadna údržba verjných plôch. Systematická, kontrolovaná a sankcionovaná za porušenie a neodvedenie práce. Letná aj zimná údržba. Všetkých verejných plôch v Starom Meste. Špeciálna údržba verejných parkov a pamiatok, obnova sôch. Podpora umenia v ulici.

Riešenie: Obnova umeleckých prvkov v meste, reštaurovanie historických prvkov a osadenie nových prvkov súčasného umenia.

 1. DETSKÉ IHRISKÁ, ŠPORTOVISKÁ A VNÚTROBLOKY

Aby mamičky mali kde kočíkovať, aby si deti, či seniori mohli vonku zacvičiť, aby sme mali kde tráviť voľný čas!

Riadna údržba existujúcich detských ihrísk a športovísk v Starom Meste. Dopĺňanie prvkov v detských ihriskách, výmena opotrebovaného mobiliáru. Všetky novoosadené prvky musia spĺňať schopnosť reziliencie, t.z. musia mať zvýšenú odolnosť voči poškodeniu.

Pri revitalizácii vnútroblokov ako poloverejných, či súkromných priestorov poskytnúť reálnu súčinnosť úradu so zástupcami združení, správcov a pod. (viď Služba JURE priorita D. Participatívnosť a služby).

Príklad riešenia: Revitalizácia vnútroblokov, podpora aktivít záujmových a občianských združení, podpora a poradenstvo pri príprave projektovej dokumentácie, právne poradenstvo, služby úradu a priestor na získanie finančnej podpory na realizáciu projektov – participatívny rozpočet.

 1. ZELEŇ A VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA

Aby zeleň poskytla tôň na oddych, aby voda neničila naše majetky, aby bola v Starom Meste dobrá klíma!

Staré Mesto musí byť reprezentačný priestor. Krásu a pohodu urbánneho prostredia význemne dotvára zeleň, udržiavaná zeleň. Staré mesto vytvorí systém a kontrolný mechanizmus na riadnu údržbu verejnej zelene. Systematickú, kontrolovanú a sankcionovanú za porušenie a neodvedenie práce. Údržbu všetkých verejných plôch v Starom Meste. Špeciálna pozornosť sa bude venovať vodozádržným opatreniam v území.

Klíma a reakcia na klimatické zmeny sú najväčšou výzvou oblasti životného prostredia. Star Mesto bude participovať na všetkých celomestských projektoch.

Riešenie: Realizovať všetky rekonštrukcie verejných plôch a rekonštrukcie majetku v správe mestskej časti s dôrazom na vodozádržne opatrenia.

 1. PARKOVACIA POLITIKA

Aby sme mali kde zaparkovať po návrate z práce, aby parkovné v Starom Meste nebolo drahšie ako vo Viedni!

Dobrá celomestká parkovacia politika je najlepšie riešenie. Transparentná, efektívna s poplatkami, ktoré nebudú predražené a Staromeštania budú vidieť jasné benefity a prínos pre verejný priestor za poplatky za parkovanie. Staré Mesto bude plne súčinné pre jej tvorbe a zavádzani. Ak k tomu dojde. V prípade, že do marca 2019 nebude prijatá celomestská parkovacia politika, Staré msto pristúpi k realizácii vlastnej parkovacej politiky s uprednostnením rezidentov Starého mesta a rozšírením parkovacích zón. Spolupráca s Mestskou políciou a trvanie na dôslednej kontrole porušovania parkovacej politiky.

Riešenie: Rozšírenie parkovacích zón na územie celého Starého Mesta a zabezpečenie stavu aby, čo najväčší počet Staromešťanov pri svojom dome zaparkoval.

C. Podporiť aktivity vo verejnom priestore
 1. ŠKOLSTVO A AKTIVITY PRE DETI

Aby naše deti prežili krásne staromestské detstvo a išli do života pripravené!

Zabezpečiť riadny výkon kompetencií mestskej časti v oblasti materských škôl a základných škôl. Štandardné postupy rozšíriť o zážitkové aktivity a reagovať na aktuálne trendy v oblasti školstva. Podpora spolupráce mestskej časti s Bratislavským Bábkovým divadlom, Divadlom Ludus (BSK). Zavedenie „imatrikulácie“ a „promovania“ školákov a pod.

Investovať do zlepšenia  technického  stavu a vybavenosti  budov,  areálov, a infraštruktúry   vzdelávacích   služieb   vrátane  využitia   potenciálu  plôch verejnej zelene pre vzdelávacie aktivity a riadené voľnočasové aktivity. Rozšíriť kapacity vzdelávacích zariadení a podporovať celoživotné vzdelávanie.

Vytvárať podmienky pre aktivity detí, využívať granty na podporu práce s mládežou a zároveň podporovať projekty komunít.

Príklad riešenia:

Spolupráca mestskej časti a vysokého školstva v realizácii programov pre deti, univerzita tretieho veku pre seniorov.

V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom pripraviť projekt na vznik kvalitnej plne integrovanej školy a vytvoriť aktívne väzby v komunikácii základných a stredných škôl. 

 1. SOCIÁLNE SLUŽBY A AKTIVITY PRE SENIOROV

Aby naši seniori mohli prežiť krásnu staromestskú jeseň života!

Skvalitnenie a zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb je významným potenciálom mestskej časti. Pokračovať v dobre zavedených službách sociálnej odbasti, rozšíriť a skvalitniť ich obsah (donáška obedov, sociálne taxi, terénna služba).

Zlepšnie technického stavu budov a infraštruktúry a dovybavenie zariadení sociálnych služieb (jasle, seniorcentrá). Realizovať projekt mestskej časti na budovaní nových priestorov pre služby.Ppodporovať voľnočasové a športové aktivity vo verejnom priestore (parky, plochy zelene a pod.) a integrovať sociálne služby inými vhodnými službami poskytovanými mestskou časťou (napr. kultúra a vzdelávanie).

Príklad riešenia:

Realizovať výstavbu nového zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. 

 1. AKTIVITY KOMUNÍT, MANUÁL VEREJNÝCH PRIESTOROV A SPOLUPRÁCA S INICIATÍVAMI

Aby všetci aktívni dostali priestor na realizáciu svojich aktivít, aby Staré Mesto malo tvár a charakter hodný centra Európskej metropoly!

V Starom Meste sú slušne zastúpené rôzne komunity, ktoré aktívne riešia problémy svojho okolia. Mestská časť vytvorí systém podpory týchto komunít a bude komunikovať, koordinovať a synchronizovať tieto aktivity.

Príklad riešenia:

Dopracovať manuál verejných priestorov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Zrealizovať pilotný projekt „Zelenej ulice“. 

 1. KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE VŠETKÝCH

Aby sme sa mohli kvalitne kutúrne vyžiť, aby všetci aktívni mohli športovať!

Kultúra je významným potenciálom mestskej časti.

Mestská časť bude podporovať aktivity vedúce k rozvoju kreatívneho priemyslu ako potenciálneho nového ekonomického odvetvia na území mestskej časti. Potrebné je zlepšiť technický stav a vybavenosť  budov, areálov, a kultúrnej infraštruktúry (kultúrne centrá).

Centrálna poloha mestskej časti v meste  Bratislava a prítomnosť historického centra predurčuje mestskú časť ako priestor na konanie viacerých významných športových a voľnočasových aktivít s celomestským, resp. regionálnym významom. Spolupráca s usporiadateľmi a získanie výhod pre Staromešťanov.

Údržba detských ihrísk pre voľnočasové chvíle detí, dopĺňanie nových prvkov v areáloch. Udržiavať plochy pre voľný pohyb psov.

Príklad riešenia:

Podpora aktívnych foriem kultúry ako základu kreatívnej ekonomiky.

Vytvárať nové verejne dostupné športovo-kondičné zariadenia vo väzbe na plochy zelene –dopĺňať moderné prvky. 

 1. CYKLOAKTIVITY – HĽADANIE RIEŠENÍ NA SPOLUŽITIE PEŠÍCH, CYKLO A MOTO

Aby sa obrúsili hrany medzi pešími, bicyklistami a šoférmi, aby našli spoločnú cestu a pravidlá!

Mestská časť bude podporovať aktivity vedúce k rozvoju alternatívnych foriem dopravy na území mestskej časti. Potrebné je nastaviť pravidlá spolužitia peších, bicyklistov a iných alternatívnych foriem dopravy a automobilovej dopravy, s prioritou bezpečnosti všetkých zúčastnených.

Príklad riešenia:

Diskusné fóra s mediáciou. Vymedzenia zmiešaných zón prepravy s nastavením pravidiel.

D. Participatívnosť a služby
 1. PARTICIPATÍVNY ROZPOČET, DOTAČNÉ SCHÉMY

Aby sme rozhodovali o projektoch v našom okolí my!

Staré Mesto umožní vo väčšej miere participáciu svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov na projekty vo verejnom priestore a vo verejnom záujme.

Participácia je proces zapojenia občanov do rozhodovania úradu, ktorý pomáha lepšie komunikovať záujmy a názory a odstraňuje negatívne emócie a domnienky, ktoré často vyplývajú z nedostatočnej informovanosti, komplikovanosti návrhu a nemožnosti sa vyjadriť. Aktívni občania dostanú väčší podiel na rozhodovaní mestskej časti.

Príklad riešenia:

Prijať v Starom Meste prehľadnú a férovú dotačnú schému na podporu komunitných projektov prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu, kompatibilnú so schémou Bratislavského samosprávneho kraja (BRDS).

 1. SLUŽBA SENI

Aby bolo o seniorov v Starom Meste dobre postarané!

Staré Mesto poskytuje viacero služieb pre seniorov, ako Príspevok na stravovanie, Príspevok na dopravu (tzv. sociálny taxík) a iné. Zavedené a zabehnuté služby, ktoré Staromešťania využívajú je vhodné zanechať a kontinuálne pokračovať v ich poskytovaní. Služby pre seniorov rozšíriť o nové možnosti kontaktu seniorov s úradom. Cieľom je vytvoriť podmienky pre čo najdlhšie prežitie spokojnej jesene života staromestských seniorov v domácom prostredí.

Príklad riešenia:

Zavedenie služby seniorlinky, pre rýchly kontakt občana s pomocou odborníka na strane úradu.

 1. SLUŽBA JURE

Aby domové schôdze neboli utrpením!

Medziľudské vzťahy v bytových domoch a vzťahy so správcami bytových domov často výrazne negatívne vplývajú na kvalitu života. Konflikty tohoto typu možno uspokojivo riešiť komunikáciou. Poskytnutím služby JURE miestny úrad vytvorí priestor pre Staromešťanov, aby svoje problémy riešili odborne a vecne.

Mediátor s právnym vzdelaním, pomáha lepšie komunikovať záujmy a názory oboch strán, odstraňuje negatívne emócie a domnienky, ktoré často vyplývajú z nedostatočnej informovanosti a nemožnosti sa vyjadriť.

Príklad riešenia:

Zavedenie služby právnej pomoci pre obyvateľov, ktorí sú v konflikte so správcom bytového domu a spoluvlastníkmi.

 1. SLUŽBA OREZ

Aby bolo aj o zeleň našich záhrad v Starom Meste dobre postarané!

Orez zelene a údržba zelene súkromných záhrad a predzáhradok v Starom Meste je problém. Úrad poskytne na žiadosť správcov resp. vlastníkov domov a bytov službu orez zelene za úhradu rovnakú ako využíva mestská časť.

Príklad riešenia:

Zavedenie služby údržby zelene pre obyvateľov, ktorí o to požiadajú.

 1. SLUŽBA PLOT

Aby nás ploty nehnevali!

Kontaktné miesta súkromného a verejného majetku sú reálie, okolo ktorých denne chodíme.

Ploty, brány, predzáhradky sú v priamom kontakte s verejným priestorom. Darmo bude chodník udržiavaný a dom zrekonštruovaný, keď ho delí ošarpaný plot. Chodíme v Starom meste okolo ozaj pekných architektonických budov, ktoré prešli rekonštrukciou, ale na dotiahnutie detailov, často neostalo. Rozpadajúce ploty, hrdzavé zábradlia, poškodené bránky a nenatreté brány, sú často až nebezpečné pre okoloidúcich a sú dôvodom opatrenia služby PLOT.

Príklad riešenia:

Zavedenie služby údržby kontaktných miest súkromného a verejného majetku pre obyvateľov, ktorí o to požiadajú.

E. Zlepšiť fungovanie miestneho úradu
 1. TRANSPARENTNÉ KONANIA

Aby boli verejné veci riešené vo verejnom záujme!

Dobré zmluvy, robia dobre vzťahy!

Verejné obstarávania vo výkone miestneho úradu Bratislava – Staré Mesto budú transparentné nad rámec zákona. Po ekonomickej analýze financií mestskej časti a analýze zmluvných vzťahov a záväzkov, ktorý bude vykonaný ako vstup pre ďalšie rozhodnutia, sa nastaví harmonogram verejných obstarávaní. Zadefinuje sa forma výkonu kompetencii a služieb, ktoré poskytuje mestská časť.

Príklad riešenia:

Posilnenie dôrazu na právne hľadisko konaní.

Zmluvné podmienky všetkých obstarávaní a dohôd Mestskej časti musia obsahovať nástroje na dôslednú ochranu verejného záujmu.

 1. OTVORENÝ ÚRAD

Aby bol prístup k občanovi vo verejnom záujme!

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto bude spĺňať princípy transparentného úradu.

Informácie a dáta, ktoré sa vytvárajú a zbierajú na úrade, budú verejne prezentované v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov.

Úrad bude poskytovať viac služieb a úkonov online a elektronicky.

Príklad riešenia:

Verejná aplikácia o činnosti a službách úradu, prehľad o žiadostiach na územné a stavebné konania, výruby stromov a pod. s možnosťou nastavenia notifikácie konaní len vo Vašom okolí.

 1. DÁTOVÝ PRÍSTUP A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Aby boli verejné veci prístupné cez dáta o území!

Aktívne využívanie GIS na úrade. Systematické a sústavné dopĺňanie dát, vytváranie nových vrstiev GISPLAN, ktorý je na úrade zavedený.

Príklad riešenia:

GIS aplikácia o bezpečnosti – zmapované miesta častých dopravných nehôd, priestupkov a trestných činov.

 1. MANAŽÉRSKE RIADENIE ÚRADU

Aby úrad fungoval efektívne a vo verejnom záujme!

Využívať pri riadení úradu manažérske princípy a dbať na časový manažment.

Príklad riešenia:

Zavedenie hodnotenia aktivít úradu aj na základe manažmentu rizík a plánované rozhodnutia prijímať  s dôrazom na riziká.

 1. KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU – SKVALITNENIE A ZEFEKTÍVNENIE SLUŽIEB

Aby sme efektívne vybavili a vyriešili problém!

Efektívne riešenia, ekologické aj ekonomické. Staré mesto zohľadní aktuálne trendy komunikácie verejného obsahu a bude priateľský k užívateľom – občanom.

Riešenie:

Zavedenie online aplikácie o úrade, činnosti, informáciách s priemetom na mapu mesta.

Môj program
5x5 ZA Staré Mesto

5 priorít, a ku každej priorite
5 cieľov s príkladom riešenia
A. ZVÝŠIŤ bezpečnosť
 1. POLÍCIA A MESTSKÁ POLÍCIA

Aby sme sa nebáli prejsť cez cestu, aby sme žili v bezpečí!

Intenzívnejšia efektívna spolupráca s políciou a mestskou políciou.

Príklad riešenia: verejná aplikácia s prehľadom o priestupkovej a trestnej činnosti v mestskej časti, ale aj výrubových konaniach, stavebnej aktivite a pod.

Zvýšenie počtu mestských policajtov Okrskovej stanici Staré Mesto – spolupráca s hlavným mestom.

Viac kamier v uliciach Starého Mesta , aj do odľahlejších častí starého Mesta- čo je najlepšia prevencia proti pouličnej kriminalite a vandalizmu, najmä sprejerstvu.

 1. ODOLNÉ NÁVRHY A ODOLNÉ PRVKY

Aby bolo mesto pekne a veci vydržali, a nebolo ich potrebné meniť lebo sú šmejdy!

Realizovať urbánne odolné návrhy. Osadzovať mestský mobiliár (lampy, smetné koše,lavičky) schopný odolávať negatívnym vplyvom.

Príklad riešenia: Požadovať už v zadaní štúdií a územných plánov aby bola preukázaná urbánna bezpečnosť.

Osadzovať taký mestský mobiliar, ktorý  minimalizuje negatívne vplyvy vo verejnom priestore a je schopný odolávať poškodeniu a vandalizmu.

 1. SMART LAMPY A KAMERY

Aby sme videli na cestu domov! Bezpečnú cestu.

Viac kamier a lámp verejného osvetlenia v Starom Meste

Príklad riešenia: Inštalovať na problémových miestach osvetlenie s kamerami so schopnosťou detekovať trestnú činnosť.

 1. PEŠÍ, CYKLO, MOTO

Aby sa deti mohli bicyklovať, aby aj seniori mohli ísť na prechádzku po nábreží!

Zlepšenie spolužitia peších, cyklistov a dopravy,  pričom priorita dôležitosti je daná poradím.

Príklad riešenia: Projekty na koordináciu pohybu peších, cyklistov a dopravy s cieľom dosiahnúť čo najviac oddelených trás v záujme bezpečnosti účastníkov.

 1. BEZPEČNOSŤ BEZBRANNÝCH

Aby nás neohrozovali autá, aby nám neškodili výdobytky doby!

Bezpečnosť pre deti a seniorov. Dopravná bezpečnosť, ochrana pred podľahnutím negatívnym vplyvom spoločnosti.

Príklad riešenia: Bezpečnostné prvky v doprave – smart osvetlenie a označenie prechodov pre chodcov. Diskusné kluby na tému odolávania negatívnym vplyvom v spoločnosti (kyberšikana, šmejdi, dopravná bezpečnosť a iné).

B. kvalitný verejný priestor pre všetkých
 1. ÚZEMNÉ PLÁNY ZÓN A ICH AKTUALIZÁCIA

Aby sme mali pekné mesto a pod oknami nám nevyrásla opacha, aby sme vedeli, čo sa chystá, čo nás čaká!

Zabezpečiť kvalitu bývania pre obyvateľov, kvalitu prostredia kde žijeme.

Záväzný legislatívny nástroj na zabezpečenie regulácie výstavby v území predstavuje územný plán. V podrobnosti územných plánov zón s využitím súčasných metód plánovania je vhodný a efektívny na definovanie podmienok pre dobré žitie. Územný plán zahŕňa verejné priestory pre realizáciu rôznych aktivít, kde sa ľudia stretávajú a žijú.

Príklad riešenia: Aktualizácia Územných plánov zón, ktoré sú vzhľadom na zmenené podmienky neaktuálne, resp. neposkytujú a nevytvárajú pre obyvateľov podmienky pre dobrý život. Nové prístupy v územnom plánovaní stavajú na iných princípoch ako klasické metódy, ktoré sa ukazujú v rýchlo meniacich podmienkách ako neefektívne, ťažkopádne. Odolnosť a kvalita urbánneho prostredia je základná priorita nového prístupu k plánovaniu. Odolnosť v zmysle odolania rôznym negatívnym vplyvom a zabezpečenia bezpečnosti.

 1. PORIADOK, REKONŠTRUKCIA A ÚDRŽBA VEREJNÝCH PRIESTOROV, PARKOV A PAMIATOK

Aby z košov nevypadávali odpadky, aby ulica, či námestie bola našou verejnou obývačkou! Riadna údržba verjných plôch. Systematická, kontrolovaná a sankcionovaná za porušenie a neodvedenie práce. Letná aj zimná údržba. Všetkých verejných plôch v Starom Meste. Špeciálna údržba verejných parkov a pamiatok, obnova sôch. Podpora umenia v ulici.

Riešenie: Obnova umeleckých prvkov v meste, reštaurovanie historických prvkov a osadenie nových prvkov súčasného umenia.

 1. DETSKÉ IHRISKÁ, ŠPORTOVISKÁ A VNÚTROBLOKY

Aby mamičky mali kde kočíkovať, aby si deti, či seniori mohli vonku zacvičiť, aby sme mali kde tráviť voľný čas!

Riadna údržba existujúcich detských ihrísk a športovísk v Starom Meste. Dopĺňanie prvkov v detských ihriskách, výmena opotrebovaného mobiliáru. Všetky novoosadené prvky musia spĺňať schopnosť reziliencie, t.z. musia mať zvýšenú odolnosť voči poškodeniu.

Pri revitalizácii vnútroblokov ako poloverejných, či súkromných priestorov poskytnúť reálnu súčinnosť úradu so zástupcami združení, správcov a pod. (viď Služba JURE priorita D. Participatívnosť a služby).

Príklad riešenia: Revitalizácia vnútroblokov, podpora aktivít záujmových a občianských združení, podpora a poradenstvo pri príprave projektovej dokumentácie, právne poradenstvo, služby úradu a priestor na získanie finančnej podpory na realizáciu projektov – participatívny rozpočet.

 1. ZELEŇ A VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA

Aby zeleň poskytla tôň na oddych, aby voda neničila naše majetky, aby bola v Starom Meste dobrá klíma!

Staré Mesto musí byť reprezentačný priestor. Krásu a pohodu urbánneho prostredia význemne dotvára zeleň, udržiavaná zeleň. Staré mesto vytvorí systém a kontrolný mechanizmus na riadnu údržbu verejnej zelene. Systematickú, kontrolovanú a sankcionovanú za porušenie a neodvedenie práce. Údržbu všetkých verejných plôch v Starom Meste. Špeciálna pozornosť sa bude venovať vodozádržným opatreniam v území.

Klíma a reakcia na klimatické zmeny sú najväčšou výzvou oblasti životného prostredia. Star Mesto bude participovať na všetkých celomestských projektoch.

Riešenie: Realizovať všetky rekonštrukcie verejných plôch a rekonštrukcie majetku v správe mestskej časti s dôrazom na vodozádržne opatrenia.

 1. PARKOVACIA POLITIKA

Aby sme mali kde zaparkovať po návrate z práce, aby parkovné v Starom Meste nebolo drahšie ako vo Viedni!

Dobrá celomestká parkovacia politika je najlepšie riešenie. Transparentná, efektívna s poplatkami, ktoré nebudú predražené a Staromeštania budú vidieť jasné benefity a prínos pre verejný priestor za poplatky za parkovanie. Staré Mesto bude plne súčinné pre jej tvorbe a zavádzani. Ak k tomu dojde. V prípade, že do marca 2019 nebude prijatá celomestská parkovacia politika, Staré msto pristúpi k realizácii vlastnej parkovacej politiky s uprednostnením rezidentov Starého mesta a rozšírením parkovacích zón. Spolupráca s Mestskou políciou a trvanie na dôslednej kontrole porušovania parkovacej politiky.

Riešenie: Rozšírenie parkovacích zón na územie celého Starého Mesta a zabezpečenie stavu aby, čo najväčší počet Staromešťanov pri svojom dome zaparkoval.

C. PodporA aktivÍT vo verejnom priestore
 1. ŠKOLSTVO A AKTIVITY PRE DETI

Aby naše deti prežili krásne staromestské detstvo a išli do života pripravené!

Zabezpečiť riadny výkon kompetencií mestskej časti v oblasti materských škôl a základných škôl. Štandardné postupy rozšíriť o zážitkové aktivity a reagovať na aktuálne trendy v oblasti školstva. Podpora spolupráce mestskej časti s Bratislavským Bábkovým divadlom, Divadlom Ludus (BSK). Zavedenie „imatrikulácie“ a „promovania“ školákov a pod.

Investovať do zlepšenia  technického  stavu a vybavenosti  budov,  areálov, a infraštruktúry   vzdelávacích   služieb   vrátane  využitia   potenciálu  plôch verejnej zelene pre vzdelávacie aktivity a riadené voľnočasové aktivity. Rozšíriť kapacity vzdelávacích zariadení a podporovať celoživotné vzdelávanie.

Vytvárať podmienky pre aktivity detí, využívať granty na podporu práce s mládežou a zároveň podporovať projekty komunít.

Príklad riešenia:

Spolupráca mestskej časti a vysokého školstva v realizácii programov pre deti, univerzita tretieho veku pre seniorov.

V spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom pripraviť projekt na vznik kvalitnej plne integrovanej školy a vytvoriť aktívne väzby v komunikácii základných a stredných škôl.

 1. SOCIÁLNE SLUŽBY A AKTIVITY PRE SENIOROV

Aby naši seniori mohli prežiť krásnu staromestskú jeseň života!

Skvalitnenie a zlepšenie dostupnosti sociálnych služieb je významným potenciálom mestskej časti. Pokračovať v dobre zavedených službách sociálnej odbasti, rozšíriť a skvalitniť ich obsah (donáška obedov, sociálne taxi, terénna služba).

Zlepšnie technického stavu budov a infraštruktúry a dovybavenie zariadení sociálnych služieb (jasle, seniorcentrá). Realizovať projekt mestskej časti na budovaní nových priestorov pre služby.Ppodporovať voľnočasové a športové aktivity vo verejnom priestore (parky, plochy zelene a pod.) a integrovať sociálne služby inými vhodnými službami poskytovanými mestskou časťou (napr. kultúra a vzdelávanie).

Príklad riešenia:

Realizovať výstavbu nového zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

 1. AKTIVITY KOMUNÍT, MANUÁL VEREJNÝCH PRIESTOROV A SPOLUPRÁCA S INICIATÍVAMI

Aby všetci aktívni dostali priestor na realizáciu svojich aktivít, aby Staré Mesto malo tvár a charakter hodný centra Európskej metropoly!

V Starom Meste sú slušne zastúpené rôzne komunity, ktoré aktívne riešia problémy svojho okolia. Mestská časť vytvorí systém podpory týchto komunít a bude komunikovať, koordinovať a synchronizovať tieto aktivity.

Príklad riešenia:

Dopracovať manuál verejných priestorov mestskej časti Bratislava-Staré Mesto.

Zrealizovať pilotný projekt „Zelenej ulice“.

 1. KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ AKTIVITY PRE VŠETKÝCH

Aby sme sa mohli kvalitne kutúrne vyžiť, aby všetci aktívni mohli športovať!

Kultúra je významným potenciálom mestskej časti.

Mestská časť bude podporovať aktivity vedúce k rozvoju kreatívneho priemyslu ako potenciálneho nového ekonomického odvetvia na území mestskej časti. Potrebné je zlepšiť technický stav a vybavenosť  budov, areálov, a kultúrnej infraštruktúry (kultúrne centrá).

Centrálna poloha mestskej časti v meste  Bratislava a prítomnosť historického centra predurčuje mestskú časť ako priestor na konanie viacerých významných športových a voľnočasových aktivít s celomestským, resp. regionálnym významom. Spolupráca s usporiadateľmi a získanie výhod pre Staromešťanov.

Údržba detských ihrísk pre voľnočasové chvíle detí, dopĺňanie nových prvkov v areáloch. Udržiavať plochy pre voľný pohyb psov.

Príklad riešenia:

Podpora aktívnych foriem kultúry ako základu kreatívnej ekonomiky.

Vytvárať nové verejne dostupné športovo-kondičné zariadenia vo väzbe na plochy zelene –dopĺňať moderné prvky.

 1. CYKLOAKTIVITY – HĽADANIE RIEŠENÍ NA SPOLUŽITIE PEŠÍCH, CYKLO A MOTO

Aby sa obrúsili hrany medzi pešími, bicyklistami a šoférmi, aby našli spoločnú cestu a pravidlá!

Mestská časť bude podporovať aktivity vedúce k rozvoju alternatívnych foriem dopravy na území mestskej časti. Potrebné je nastaviť pravidlá spolužitia peších, bicyklistov a iných alternatívnych foriem dopravy a automobilovej dopravy, s prioritou bezpečnosti všetkých zúčastnených.

Príklad riešenia:

Diskusné fóra s mediáciou. Vymedzenia zmiešaných zón prepravy s nastavením pravidiel.

D. Participatívnosť a služby
 1. PARTICIPATÍVNY ROZPOČET, DOTAČNÉ SCHÉMY

Aby sme rozhodovali o projektoch v našom okolí my!

Staré Mesto umožní vo väčšej miere participáciu svojich občanov na rozhodovaní o verejnom živote formou spolurozhodovania o efektívnom využití časti finančných prostriedkov na projekty vo verejnom priestore a vo verejnom záujme.

Participácia je proces zapojenia občanov do rozhodovania úradu, ktorý pomáha lepšie komunikovať záujmy a názory a odstraňuje negatívne emócie a domnienky, ktoré často vyplývajú z nedostatočnej informovanosti, komplikovanosti návrhu a nemožnosti sa vyjadriť. Aktívni občania dostanú väčší podiel na rozhodovaní mestskej časti.

Príklad riešenia:

Prijať v Starom Meste prehľadnú a férovú dotačnú schému na podporu komunitných projektov prostredníctvom poskytovania dotácií z participatívneho rozpočtu, kompatibilnú so schémou Bratislavského samosprávneho kraja (BRDS).

 1. SLUŽBA SENI

Aby bolo o seniorov v Starom Meste dobre postarané!

Staré Mesto poskytuje viacero služieb pre seniorov, ako Príspevok na stravovanie, Príspevok na dopravu (tzv. sociálny taxík) a iné. Zavedené a zabehnuté služby, ktoré Staromešťania využívajú je vhodné zanechať a kontinuálne pokračovať v ich poskytovaní. Služby pre seniorov rozšíriť o nové možnosti kontaktu seniorov s úradom. Cieľom je vytvoriť podmienky pre čo najdlhšie prežitie spokojnej jesene života staromestských seniorov v domácom prostredí.

Príklad riešenia:

Zavedenie služby seniorlinky, pre rýchly kontakt občana s pomocou odborníka na strane úradu.

 1. SLUŽBA JURE

Aby domové schôdze neboli utrpením!

Medziľudské vzťahy v bytových domoch a vzťahy so správcami bytových domov často výrazne negatívne vplývajú na kvalitu života. Konflikty tohoto typu možno uspokojivo riešiť komunikáciou. Poskytnutím služby JURE miestny úrad vytvorí priestor pre Staromešťanov, aby svoje problémy riešili odborne a vecne.

Mediátor s právnym vzdelaním, pomáha lepšie komunikovať záujmy a názory oboch strán, odstraňuje negatívne emócie a domnienky, ktoré často vyplývajú z nedostatočnej informovanosti a nemožnosti sa vyjadriť.

Príklad riešenia:

Zavedenie služby právnej pomoci pre obyvateľov, ktorí sú v konflikte so správcom bytového domu a spoluvlastníkmi.

 1. SLUŽBA OREZ

Aby bolo aj o zeleň našich záhrad v Starom Meste dobre postarané!

Orez zelene a údržba zelene súkromných záhrad a predzáhradok v Starom Meste je problém. Úrad poskytne na žiadosť správcov resp. vlastníkov domov a bytov službu orez zelene za úhradu rovnakú ako využíva mestská časť.

Príklad riešenia:

Zavedenie služby údržby zelene pre obyvateľov, ktorí o to požiadajú.

 1. SLUŽBA PLOT

Aby nás ploty nehnevali!

Kontaktné miesta súkromného a verejného majetku sú reálie, okolo ktorých denne chodíme.

Ploty, brány, predzáhradky sú v priamom kontakte s verejným priestorom. Darmo bude chodník udržiavaný a dom zrekonštruovaný, keď ho delí ošarpaný plot. Chodíme v Starom meste okolo ozaj pekných architektonických budov, ktoré prešli rekonštrukciou, ale na dotiahnutie detailov, často neostalo. Rozpadajúce ploty, hrdzavé zábradlia, poškodené bránky a nenatreté brány, sú často až nebezpečné pre okoloidúcich a sú dôvodom opatrenia služby PLOT.

Príklad riešenia:

Zavedenie služby údržby kontaktných miest súkromného a verejného majetku pre obyvateľov, ktorí o to požiadajú.

E. Zlepšiť fungovanie miestneho úradu
 1. TRANSPARENTNÉ KONANIA

Aby boli verejné veci riešené vo verejnom záujme!

Dobré zmluvy, robia dobre vzťahy!

Verejné obstarávania vo výkone miestneho úradu Bratislava – Staré Mesto budú transparentné nad rámec zákona. Po ekonomickej analýze financií mestskej časti a analýze zmluvných vzťahov a záväzkov, ktorý bude vykonaný ako vstup pre ďalšie rozhodnutia, sa nastaví harmonogram verejných obstarávaní. Zadefinuje sa forma výkonu kompetencii a služieb, ktoré poskytuje mestská časť.

Príklad riešenia:

Posilnenie dôrazu na právne hľadisko konaní.

Zmluvné podmienky všetkých obstarávaní a dohôd Mestskej časti musia obsahovať nástroje na dôslednú ochranu verejného záujmu.

 1. OTVORENÝ ÚRAD

Aby bol prístup k občanovi vo verejnom záujme!

Mestská časť Bratislava – Staré Mesto bude spĺňať princípy transparentného úradu.

Informácie a dáta, ktoré sa vytvárajú a zbierajú na úrade, budú verejne prezentované v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov.

Úrad bude poskytovať viac služieb a úkonov online a elektronicky.

Príklad riešenia:

Verejná aplikácia o činnosti a službách úradu, prehľad o žiadostiach na územné a stavebné konania, výruby stromov a pod. s možnosťou nastavenia notifikácie konaní len vo Vašom okolí.

 1. DÁTOVÝ PRÍSTUP A GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÉ SYSTÉMY

Aby boli verejné veci prístupné cez dáta o území!

Aktívne využívanie GIS na úrade. Systematické a sústavné dopĺňanie dát, vytváranie nových vrstiev GISPLAN, ktorý je na úrade zavedený.

Príklad riešenia:

GIS aplikácia o bezpečnosti – zmapované miesta častých dopravných nehôd, priestupkov a trestných činov.

 1. MANAŽÉRSKE RIADENIE ÚRADU

Aby úrad fungoval efektívne a vo verejnom záujme!

Využívať pri riadení úradu manažérske princípy a dbať na časový manažment.

Príklad riešenia:

Zavedenie hodnotenia aktivít úradu aj na základe manažmentu rizík a plánované rozhodnutia prijímať  s dôrazom na riziká.

 1. KANCELÁRIA PRVÉHO KONTAKTU – SKVALITNENIE A ZEFEKTÍVNENIE SLUŽIEB

Aby sme efektívne vybavili a vyriešili problém!

Efektívne riešenia, ekologické aj ekonomické. Staré mesto zohľadní aktuálne trendy komunikácie verejného obsahu a bude priateľský k užívateľom – občanom.

Riešenie:

Zavedenie online aplikácie o úrade, činnosti, informáciách s priemetom na mapu mesta.

Aktuality

Zacielné na parkovaciu politiku Bratislavy

Priatelia, parkovacia politika je opat na stole! 11.krát! Velmi chcem, aby sa to uz stastne ukoncilo. Usmievam sa, lebo mi to cele, nevzalo zivotny elan. 🙂 Pre prehlad Vam uvadzam vypisky z mojej odpovede z jednej siahodlhej diskusie, ktora cely moj...

Chcete sa niečo opýtať? Pošlite správu

5 + 14 =